Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics
Elektronikproduktion |

Tung inledning på året för Chromogenics

Coronapandemins effekter har medfört fördröjda beställningar och reduceringar i arbetstid och personalstyrka.

Chromogenics nettoomsättning för det första kvartalet 2020 skrivs till 5,2 miljoner kronor, jämfört med 10,7 miljoner från samma period i fjol. Resultatet och rörelseresultat uppgick till -19,5 miljoner (-16,3) respektive -18,7 miljoner (-15,5). Inledningen på året har varit tufft för bolaget. Coronapandemins effekter slog till parallellt med att man genomförde en företrädesemission på 100,6 miljoner kronor under mars månad. På kort tid bromsade hela verksamheten in på grund av fördröjda beställningar från våra kunder, berättar vd:n Jerker Lundgren i delårsrapporten. – Ett flertal av våra kunder är stora fastighetsägare som gör återkommande beställningar av våra produkter. De större förväntade orderna under våren 2020 har fördröjts, vilket förskjuter bolagets orderingång och fakturering under innevarande år. ChromoGenics omsättning för 2020 bedöms därför understiga utfallet för 2019, skriver Jerker Lundgren i rapporten. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att introducera ett åtgärdsprogram i syfte att reducera bolagets löpande kostnader och säkerställa god likviditet. – Sedan 1 april arbetar 70 procent av vår personal 40 procent av normaltid och några medarbetare kommer att avsluta sin anställning. Det pågår även en översyn av avtal och kostnader samtidigt som kvalitetsorganisationen förstärks med nya rutiner, fortsätter vd:n. Pandemin har även påverkat bolagets leverantör av elektrokrom folie, som har problem att leverera material. – Konsekvenserna av våra leveransproblem har varit olyckliga för ChromoGenics och medfört avsevärda direkta och indirekta extrakostnader. Vi har därför beslutat att pausa inköpen från den utländska leverantören tills vidare, skriver vd:n. Installationen av de förvärvade sputtringsmaskinerna fortlöper, med bedömd produktionsstart i sommar. – Tidsplanen påverkades negativt under senare delen av mars till följd av att ett antal utländska konsulter kallades hem med anledning av den pågående corona-pandemin. Vår egen personal har under de senaste veckorna hämtat in viss tid genom egna insatser och beräknar ha intrimmad produktion före semesterperioden, skriver vd:n. – Trots den svåra Corona-situationen får vi dagligen förfrågningar om våra produkter, vilket tyder på att marknaden får allt större kännedom om den glasteknologi som ChromoGenics utvecklat, skriver Jerker Lundgren. Chromogenics första kvartal 2020 i siffror (miljoner kronor) Nettoomsättning: 5,2 (10,7) Resultat: -19,5 (-16,3) [b]Rörelseresultat: -18,7 (-15,5) Likvida medel:[/b] 61,2 (43)

Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2