Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© richard thomas dreamstime.com Teknik | 12 oktober 2020

Kemikalieskatten utvärderad – domen: ”begränsad effekt”

Den hårt kritiserade kemikalieskatten har nu utvärderats av Skatteverket och Kemikalieinspektionen på regeringens uppdrag. I utvärderingen framgår det att man inte kunnat fastställa en minskning av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel i hemmiljö till följd av kemikalieskatten.

I myndigheternas utvärdering, som går att läsa i sin helhet i rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik”, framgår det att de kemiska analyserna av varor i utvalda varugrupper inte visar några signifikanta förändringar gällande förekomsten av de kemiska ämnen som skatten syftar till att minska. – De flesta företag, som vi pratat med, uppger att skatten inte har påverkat vilka varor de köper och säljer vidare. Det finns indikationer på att skatten har påverkat ett fåtal företags arbete med att fasa ut farliga flamskyddsmedel. Den ersättning av farliga ämnen som genomförts med skatten som drivkraft har alltså varit begränsad och inneburit höga initiala samhällskostnader, säger Charlotte Berg, projektledare på Skatteverket, i ett pressmeddelande. Skatten, som infördes den 1 juli 2017, har det uttalade syftet att minska förekomsten av farliga kemiska ämnen (klor-, brom- och fosforföreningar i flamskyddsmedel) i människors hemmiljö och att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Kemikalieskatten beräknas utifrån varans vikt och avdrag kan göras baserat på kemikalieinnehållet i den skattepliktiga varan. Enligt rapporten bedöms skatten inte vara kostnadseffektivt utformad, bland annat eftersom det är varans vikt och inte de kemiska ämnena som beskattas, något som flera branschorganisationer, bland annat Svensk Elektronik tidigare har påpekat. Den administrativa bördan runt kemikalieskatten upplevs, enligt Skatteverket, av många företag som betungande. Dels hanteras administrativa rutiner kring skatten i manuella processer, dels är det tidskrävande och kostsamt att få fram information om varans kemiska innehåll. – Utvärderingen visar att varken företagens vinster eller sysselsättning har påverkats av skatten. Det indikerar att kostnaden för skatten har lagts på konsumenterna i form av högre pris på elektronikvarorna som de köper, säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket. Skatteintäkterna var 1 347 miljoner kronor för 2018 och 1 447 miljoner för 2019. Ökningen beror till stor del på höjningen av skattenivån med drygt 30 procent i augusti 2019. Utvärderingen visar också att avdragen som den skattskyldiga kan göra om den skattepliktiga varan inte innehåller vissa flamskyddsmedel har ökat. Det beror främst på att företagen har lärt sig hur skatten fungerar. Utvärderingen visar även att skatten förts över på konsumenterna i form av högre pris på elektronikvarorna.
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-1