Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei
Teknik |

Huaweis advokat: 'villkoren utesluter i bolaget från den svenska marknaden'

Huawei lämnade den 5 januari in ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. Huawei har i detta överklagat Kammarrätten i Stockholms beslut från den 16 december 2020 att häva inhibitionen av Post- och telestyrelsens (PTS) villkor för den kommande auktionen av 5G-licenser.

Huawei menar att villkoren utesluter i praktiken bolaget från den svenska marknaden. Detta eftersom PTS beslutade om villkoren utan att höra Huawei, vilket det Kinesiska bolaget menar strider mot grundläggande rättssäkerhetsbestämmelser i förvaltningslagen, Europakonventionen samt EU-stadgan. – Det här handlar om grundläggande rättssäkerhet. Företag som är verksamma i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda. De ska inte godtyckligt och utan att få yttra sig behöva utstå att myndigheter som PTS fattar mycket ingripande beslut som innebär att de helt stängs ute från marknaden. Det är av avgörande betydelse för en öppen exportorienterad ekonomi som Sveriges, som är beroende av rättssäkerhet och rättvis konkurrens på andra marknader, säger Ola Hansson, Huaweis advokat, i ett pressmeddelande. Vad Huawei söker svar på är om PTS i samband med beslutet om villkoren har underlåtit att följa grundläggande rättssäkerhetsbestämmelser och skyldigheter att kommunicera med bolaget enligt förvaltningslagen, EU-stadgan samt Europeiska konventionen. Högsta förvaltningsdomstolen bör därför enligt Huawei pröva och besluta om fortsatt inhibition av villkoren. Kammarrätten är angiven som sista domstolsinstans i mål enligt lagen om elektronisk kommunikation. Därför överklagas kammarrättens dom på förvaltningsrättsliga grunder. Kammarrätten fastslog nämligen också i sin dom den 16 december att Huawei kan överklaga PTS beslut. Huawei menar att bolaget var känt av PTS innan myndigheten fattade beslut om villkoren, trots detta hörde eller informerade PTS inte Huawei, innan villkoren fastställdes. Enligt villkoren utesluts Huawei från att leverera nätverksutrustning till kommande utbyggnad av 5G-nätet, vilket i praktiken innebär ett näringsförbud för företaget. – PTS beslut att förbjuda Huaweis utrustning i 5G-näten strider mot grundläggande processuella principer och är dessutom materiellt felaktigt. Beslutet är bland annat inte sakligt, motiverat eller proportionerligt. Någon bevisning för påståendena om säkerhetsrisker har heller inte presenterats. Huaweis rätt att bli hörd och yttra sig innan ett så ingripande beslut fattats har blivit kränkt, vilket är extra allvarligt med tanke på de ingripande konsekvenserna villkoren får för Huaweis hela verksamhet i Sverige. Det är därför angeläget att frågan om inhibition av villkoren även prövas av Högsta förvaltningsdomstolen, avslutar Ola Hansson.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-1
Annons
Annons