Annons
Annons
© Beijer Electronics Group Elektronikproduktion | 29 januari 2021

2020 var ett tufft år för Beijer Group

Beijer Group blickar tillbaka på 2020 med hopp om ett bättre 2021. En återhämtning i efterfrågan mot slutet av året banar väg för bättre utfall 2021.

– Beijer Groups verksamhet fortsatte att påverkas av effekterna från Covid-19 under det fjärde kvartalet. Under kvartalets inledning utvecklades verksamheten positivt, men i takt med att den andra vågen av smittspridning tilltog och länder införde hårdare restriktioner dämpades marknaden i mitten av perioden medan den stabiliserades mot slutet av året, kommenterar vd Per Samuelsson året i bolagets bokslutskommuniké. För helåret såg Beijer Group registrerade bolaget en minskning i orderingången som uppgick till Nettoomsättningen för helåret 2020 blev 1,43 miljarder kronor, jämfört med 1,55 miljarder under 2019. Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 30,8 miljoner kronor, jämfört med 107,4 miljoner kronor 2019. Efter strukturkostnader blev rörelseresultatet 15,8 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade tillslut på -6,1 miljoner kronor, ner från 65,0 miljoner kronor under året dessförinnan. – Sammanfattningsvis är vi inte är nöjda med vår nuvarande försäljning och resultatnivå som i allt väsentligt beror på externa faktorer. Jag vill samtidigt betona att organisationen har hanterat pandemins utmaningar väl, säger Per Samuelsson. Men som vd:n säger, fram mot slutet av året upplevde man en vändning i efterfrågan och koncernens orderingång – vilket ändå får ses som den viktigaste indikatorn för framtiden – steg med 28 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. – Affärsenheten Westermo har under hela året levererat positivt resultat och dessutom ingick affärsenheten i januari 2021 ett betydande leveransavtal om minst 250 miljoner kronor över en femårsperiod med tågtillverkaren Alstom. Sammantaget kan vi hysa tillförsikt om bättre tider efter ett svagt ekonomiskt utfall under pandemiåret 2020, fortsätter vd:n Westermo kunde som sagt trots utmaningarna visa en god stabilitet. Orderingång och försäljning steg under året beroende på förvärven 2019. vid årets slut avslutade Westermo starkt med en uppgång i orderingång på 17 procent. . Beijer Electronics hade ett tufft år med minskad efterfrågan, särskilt i USA. Försäljningen minskade även i Europa medan den ökade i Asien. – Det gav en ofördelaktig produktmix med lägre bruttomarginal som följd. Resultatet påverkades därför av både en lägre volym och en lägre marginal. Besparingarna kunde inte fullt ut kompensera för resultatnedgången utan affärsenheten visade en förlust för helåret, förklarar Per Samuelsson. Korenix visade upp en förbättring under det fjärde kvartalet. Orderingång och försäljning ökade jämfört med det tredje kvartalet även om orderingång och försäljning var något lägre jämfört med motsvarande kvartal 2019. Korenix kunde även vända en förlust till vinst under det fjärde kvartalet. – Över helåret minskade omkostnaderna för Korenix med 25 procent och för Beijer Electronics med 16 procent. Det har medfört en långsiktigt sänkt nivå för break-even för båda affärsenheterna och med högre försäljningsvolymer framåt finns goda förutsättningar att de kan återställa lönsamheten som även kan förstärkas av en mer gynnsam produktmix, förklarar vd:n i bokslutskommunikén. Avslutningsvis säger Per Samuelsson att det fortfarande råder osäkerhet om den fortsatta utvecklingen på kort sikt. Men med den information som finns tillgänglig i dagsläget bedömer Beijer Group att marknaden kan komma att återhämta sig under 2021. Något som vd:n menar ger Beijer Group goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1