Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© oem international Elektronikproduktion | 26 april 2021

”All time high” för OEM International

Efter nedgången under det andra och tredje kvartalet under fjolåret ökade efterfrågan för OEM. Detta har hållit i sig och fortsatt under årets första kvartal och lett till ett ”all time high” när det kommer till resultatet.

Orderingången ökade under det första kvartalet 2021 med 1 procent och uppgick till 1 018 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 2 procent och uppgick till 907 miljoner kronor. Om vi dock räknar bort negativa valutaeffekter såg OEM International en organisk tillväxt på 7 procent under årets första kvartal. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 27 procent till 135 miljoner kronor under kvartalet och EBITA-marginalen stärktes till 15,2 procent, från 12,2 procent under jämförelseperioden. OEM menar att förklaringen till det starka resultatet är den ökade omsättningen, förbättrad bruttomarginal samt lägre kostnader. De lägre kostnaderna beror i huvudsak på minskade marknadsaktiviteter och lägre resekostnader till följd av pandemin. Resultat efter skatt ökade med 29 procent och landade slutligen på 108 miljoner kronor, upp från 84 miljoner kronor under det första kvartalet 2020. Vd och koncernchef, Jörgen Zahlin, kommenterar kvartalet med att säga att efterfrågan generellt sett är god, men att prisökningar från bolagets leverantörer samt ökade kostnader för transporter från Asien i många fall har skapat utmaningar. – Så här långt har kostnadsökningarna kunnat hanterats på ett affärsmässigt sätt och leveransförmågan har till övervägande del varit acceptabel. Marknadssituation är dock fortsatt osäker och vi måste ligga nära både kunder och leverantörer och löpande omvärdera våra planer. Kreativiteten och handlingskraften i våra bolag har så här långt varit imponerande och jag har stark tilltro till att koncernen kommer fortsätta ta nya marknadsandelar, säger Jörgen Zahlin i rapporten. Om vi tittar närmare på koncernens utveckling på hemmamarknaden så ser vi att orderingången stod relativt platt jämfört med fjolåret; 636 miljoner kronor i år mot 640 miljoner under samma period 2002. Nettoomsättningen ökade dock och landade på 572 miljoner kronor jämfört med 541 miljoner kronor. EBITA uppgick till 101 miljoner kronor, en klar förbättring från 81 miljoner kronor under samma period i fjol. Nettoomsättningen ökade det vill säga med 6 procent på den svenska marknaden under årets första kvartal. Samtidigt har nettoomsättningen har påverkats negativt av valutaförändringar med 4 procent vilket innebär en positiv organisk tillväxt i regionen med 10 procent. De verksamheter som utvecklats bäst är Elektro Elco som ökade omsättningen 27 procent, Svenska Helag och ATC Tape Converting ökade omsättningen med 26 procent och Batteripoolen med 18 procent. Koncernens största bolag OEM Automatic minskade omsättningen 4 procent jämfört med föregående år.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1