Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© franz schloegl dreamstime.com
Elektronikproduktion |

Komponentbristen präglar Beijer Groups tredje kvartal

Parallellt med den positiva utvecklingen under tredje kvartalet fortsatte Beijer Groups verksamhet – liksom under tidigare kvartal – att präglas av den globala bristen på vissa nyckelkomponenter.

Bolaget skriver i sin senaste delårsrapport att den globala bristen på vissa nyckelkomponenter inneburit att produkterna inte fullt ut kan färdigställas. Detta har i sin tur gett påtagliga störningar i leveranskedjorna. – Vi bedömer att bortfallet i omsättning till följd av komponentbristen uppgick till drygt 40 miljoner kronor, motsvarande cirka tio procent av försäljningen under det tredje kvartalet. Bortfallet har inneburit uteblivna resultattillskott, skriver Beijer Groups vd, Per Samuelsson, i delårsrapporten. Komponentbristen har även lett till kraftigt höjda priser på vissa komponenter, vilket också har påverkat resultatet, fortsätter bolaget. Resultatet efter skatt uppgick till 21,7 miljoner kronor (1,2) under tredje kvartalet. – Detta har delvis kompenserats av att resultatet påverkats positivt med nio miljoner kronor beroende på efterskänkta Covid-lån i USA. Beijer Group har genomfört prishöjningar mot kunder på alla marknader men de får genomslag först efter viss tids eftersläpning. Det beror på att tidigare order tagits till gamla priser och effekten försvinner i takt med att orderstocken levereras. Vi följer också marknadsutvecklingen noga och kommer att genomföra fler prishöjningar, fortsätter Per i rapporten. Han berättar att Beijer Group har valt att bygga upp vissa lager av produkter för att snabbt kunna leverera när väl den enskilda komponenten är på plats. – Uppbyggnaden av lager har förutom resultatpåverkan medfört ett negativt kassaflöde under perioden som vänds i ett positivt kassaflöde efter leverans. Beijer Groups totala leveranskapacitet är i övrigt god med en bra potential att hantera volymuppgångar, berättar Per. Komponentbristen har påverkat samtliga av Beijer Groups affärsenheter, men i olika utsträckning. För Westermos del har det inneburit tillfälligt uteblivna leveranser och ett bortfall i omsättningen. ”Det har i sin tur påverkat resultatet som i annat fall hade varit högre. Resultatet har även påverkats av kraftiga prishöjningar på vissa komponenter vilket medfört högre totala kostnader. Westermo genomförde prishöjningar vid halvårsskiftet och har aviserat ytterligare höjningar. Men höjningarna får genomslag med en viss eftersläpning och har ännu inte kunnat kompensera kostnadsökningarna fullt ut,” går det att läsa i delårsrapporten. För Beijer Electronics har läget successivt förbättrats. Enligt rapporten tog marknaden bättre fart under det tredje kvartalet. Efterfrågan i Asien uppges i stort sett ha återhämtat sig efter pandemin medan den i Europa har visat en god återhämtning. I USA är den enligt bolaget än så länge mer trevande. ”Samtidigt har utmaningarna med den globala komponentbristen fortsatt att prägla verksamheten även om läget successivt stabiliserats, särskilt mot slutet av perioden. Det har medfört tillfälligt uteblivna leveranser och ett bortfall i försäljning. Det har påverkar resultatet som i annat fall skulle varit högre. Resultatet påverkades också av kraftigt höjda priser på vissa komponenter. Beijer Electronics har i sin tur höjt priserna mot kund på alla marknader men höjningarna får genomslag med en viss eftersläpning. Affärsenheten avser att genomföra ytterligare prishöjningar inför 2022,” står det det i rapporten. Korenix har i viss utsträckning påverkats av den globala komponentbristen. Så väl försäljning som resultat skulle i annat fall varit högre.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons