Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sanmina
Elektronikproduktion |

Sanminas trendspaning inför 2022

Om det är något vi lärt oss under det senaste året så är det att oförutsägbarhet är en del av det nya normala, för tillverkningsindustrin. Men vad kan vi vänta oss när vi nu går in i nästa år?

Av Charlotta Linnell, Business Development Manager, Sanmina En icke sinande ström av utmaningar i försörjningskedjan, covid-utbrott, rese-restriktioner, materialbrister och extremväder är alla faktorer som påverkat kontinuiteten. Detta har tvingat industrin att ta nya tag och utvärdera invanda mönster samt ta ett bredare och mer långsiktigt grepp inför framtiden. Några av de väsentliga trenderna vi kan förvänta oss omfattar ett skifte mot mera regionala försörjningskedjor och högre grad av automation, ett högre fokus på hållbar tillverkning och prioriteringar av gröna initiativ. Tillväxt i regionala försörjningskedjor Krisen i de globala försörjningskedjorna förväntas hålla i sig åtminstone genom första halvåret 2022, då situationen med materialbrister, covid-relaterade nedstängningar och överfulla hamnar består. Strategier med lågkostnadsproduktion som drivit en stark utflytt av produktion till Asien ifrågasätts när produktägande företag vill förkorta sina försörjningskedjor genom att flytta hem produktion. Genom att omfamna ett mer regionalt tankesätt, vill man uppnå lägre risk och komplexitet, förbättrad kvalitet och långsiktigt ökad kontroll över verksamheten. Bakom sig lämnar man tidigare tankesätt som endast prioriterat kostnad. Slogans som ”Made in Sweden” eller ”Made in Europe” gör skillnad inte bara för att de förbättrar tillverkarens sista rad, utan de är också källa till stolthet, genom att de stimulerar den lokala ekonomin, genererar lokala arbetstillfällen och minskar påverkan på miljön genom förkortade transporter. Dessa nyckelfaktorer har gjort det mer attraktivt att flytta produktionen närmre slutmarknaden. Design för Automation (DfA) När fler produktägare övergår till en mer regional tillverkningsmodell, måste de också beakta hur produkterna är designade för att vara lämpliga för automation och robotisering under tillverkningsprocessen. Att inkludera en högre grad av automation kompenserar för en högre lönekostnad. Vid automatisering av enkla monteringssteg både ökar effektiviteten, minskar monteringstiden och genomloppstiden, samt minskar risken för fel och ger därmed en försäkran om bättre kvalitet. Maskin-inlärning (ML, från engelskans Machine Learning) kan till exempel användas för att fånga värdefull historisk data som hjälper tillverkarna att bättre förutsäga produktkvalitet och maskinfel. Vartefter mer data inhämtas, förbättras förutsägbarheten ständigt, vilket hjälper tillverkarna att spara pengar och minska de negativa effekterna av förlorad produktion. Ökat fokus på en hållbar verksamhet Eftersom oförutsedda händelser och bräckliga försörjningskedjor fortsätter att påverka oss, har faktorer som omfattande riskhanteringstänk och förmågan att kunna analysera tänkbara framtidsscenarion redan under produktutvecklingsfasen, blivit allt viktigare. Företag som redan har bejakat ett mer hållbart arbetssätt, såsom en grundligt genomgången och uppdaterad leverantörskedja kommer att lättare navigera genom nästa års utmaningar. Stärkta prognoshanteringsprocesser och grundlig analys av varje komponent i BOMen (komponentlistan) för varje produkt kommer att minska riskerna för att drastiska sista-minuten-ändringar blir nödvändiga. Det bästa sättet att bygga en pålitlig försörjningskedja är att bygga en BOM och en leverantörslista med komponenter, som med dagens förutsättningar, inte har några tillgångsbegränsningar. Sätta miljön främst Från ledande produktägare ökar förfrågningarna om att inkludera miljövänliga råmaterial såsom alternativa plaster i nya produkter. Efterfrågan på produkter med högre kvalitet och längre livstid är tillsammans med minskat materialanvändande också viktiga delar av den gröna omställningen. Vid reparation av befintliga produkter finns en efterfrågan på mer felanalysdata för att användas till att förbättra pålitligheten vid design av nya produkter. På så sätt minskas omsättningen av produkter i framtiden. Vad gäller produkter som går ur tiden, beaktar tillverkare hur material antingen kan återanvändas eller återvinnas för att minska farlig påverkan på miljön. Tillverkare utrustade med omfattande kvalitetsprogram, resurser inom hållbarhet och planer för reparation, uppgradering och återvinning kommer att få en konkurrensfördel när grön omställning blir en nyckelfaktor. Elektrifiering och grön energi Den fortsatt ökade elektrifieringen av bilar och andra produkter kommer att leda till ökad efterfrågan på energi och omfattande behov av förnybar energi. Tillverkare kommer att se ett ökat intresse av och ökade investeringar i komponenter och system som behövs för att generera och lagra grön energi. Välkomna förändring Trots att det varit ytterligare ett utmanande år för tillverkningsindustrin, har det också erbjudit möjligheter till förbättrad riskhantering, produktion och materialförsörjning. Att möta och adressera miljöutmaningar inom tillverkningsindustrin, istället för att kämpa emot dem, kommer att göra företagen bättre rustade för 2022. Tillverkare som bejakar alla dessa förändringar har möjlighet att skapa mer dynamiska och flexibla verksamheter och försörjningskedjor. Det här tankesättet kommer att minska riskerna, effektivisera verksamheten och skapa en tydlig väg för framgång under det nya året.
Om författaren: Charlotta Linnell är Business Development Manager vid Sanmina med mer än 20 års erfarenhet samlad från arbete med både OEM:are och EMS:are i Norden. Charlotta har gedigen kunskap inom inköp av komponenter, utformning av leverantörskedjor och tillverkningslösningar som stödjer utvecklingen av komplexa produkter och system inom medicinteknik- industri- och kommunikationssektorn. Charlotta är också styrelseordförande för IUC Z-GROUP som stödjer tillverkningsföretag i Jämtland med utvecklingen av digitaliserings- och automationspraxis.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-06 20:46 V22.0.14-1