Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 juli 2003

Minskad förlust för ElektronikGruppen

ElektronikGruppens omsättning uppgick under perioden till 259 (278) Mkr. Av koncernens omsättning under perioden svarade nyförvärvade NB Electronics för 9 Mkr.

Bruttomarginalen har förbättrats trots en ökad priskonkurrens tack vare en gynnsam förskjutning av produktmixen och förvärvet av NB Electronics. Trots den förbättrade marginalen blev periodens resultat negativt -1,3 (-10,2) Mkr. Det negativa resultatet beror dels på ett volymtapp och dels på en negativ kursdifferens på -1,5 Mkr under andra kvartalet. Orderingången var 251 (265) Mkr. Osäkerheten på marknaden är fortsatt stor och många projekt senareläggs. Den internationella instabiliteten har varit en ytterligare dämpande faktor vid sidan av den djupa lågkonjunkturen. ElektronikGruppen skriver i sin delårsrapport att totalmarknaden i Norden för elektronikkomponenter har halverats mellan åren 2000 och 2002. Under andra kvartalet har totalmarknaden sjunkit kraftigt i Sverige och Norge. Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 7,3 (0,5) Mkr under perioden. Det som främst har påverkat investeringarna har varit förvärvet av NB Electronics i Finland, försäljningen av fabriken i Filippinerna samt ombyggnad av moderbolagets fastighet i Vällingby. Syftet med ombyggnaden är att samordna delar av Production Technology Sverige med verksamheten i Vällingby och därigenom skapa bättre kostnadseffektivitet.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1