Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Elsakerhetsverket
Teknik |

Utredningsförslag: Elsäkerhetsverket fortsatt självständig myndighet

Utredningens fokus har varit att titta på om organiseringen av elsäkerhetsfrågorna är den bästa för att möta energiomställningen. Man har bland annat tittat på alternativa sätt att organisera elsäkerhetsfrågorna genom att inordna Elsäkerhetsverket i någon annan myndighet. Slutsatsen är dock att Elsäkerhetsverket ska fortsätta vara en självständig myndighet.

Den 28 mars lämnades den sista delrapporten om översyn av myndigheternas uppgifter och ansvar inom energiområdet. Delrapporten behandlar Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket. Utredarnas förslag är att Elsäkerhetsverket fortsatt ska vara en självständig myndighet och att myndighetens roll i energiomställningen förtydligas i instruktionen.

Utredningen har genomlyst ansvar, roller, hur samordningen med andra myndigheter ser ut, hur väl myndigheterna fungerar och om myndigheterna fullgör sitt uppdrag med hänsyn tagen till instruktionen. Utredaren Kristina Padrón har bland annat tittat på alternativa sätt att organisera elsäkerhetsfrågorna genom att inordna Elsäkerhetsverket i någon av myndigheterna Konsumentverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket eller Energimyndigheten.

– Riskerna som utredningen ser med en sådan sammanslagning har övervägt i jämförelse med de synergier som kan komma av att samordna verksamheter. Det har bland annat visat sig att Elsäkerhetsverkets administrativa kostnader i många fall är lägre jämfört med de myndigheter utredningen tittat på. Utredarna ser också andra risker som kan leda till målkonflikter mellan tillsyn och främjandeverksamhet, säger Anders Persson, generaldirektör på Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Rapporten menar att Elsäkerhetsverket fullgör sitt uppdrag och att verksamheten bedrivs effektivt. Verksamhetskostnaden per årsarbetskraft är i nivå med medianmyndigheten i staten. Myndigheten redovisar en något längre andel stödkompetens bland personalen jämfört med de tillsynsmyndigheter som utredningen jämfört med. Utredningen bedömer helt enkelt att staten inte kan organisera verksamheten på ett annat sätt och få motsvarande effektivitet.

Utredningen föreslår dock att Elsäkerhetsverkets roll ska förtydligas i instruktionen. Första paragrafen i Elsäkerhetsverkets instruktion förslås kompletteras med en bestämmelse om att myndigheten inom sitt verksamhetsområde ska bidra i utvecklingen av ett effektivt och robust elsystem. Idag framgår inte denna roll i myndighetens instruktion.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons