Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 juli 2005

ElektronikGruppen, minskad orderingång

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 348 (352) Mkr. Orderingången minskade till 359 (391) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till 12,7 (16,5) Mkr. Valutafluktuationer har påverkat resultatet med +1,2 (+0,9) Mkr. Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 7,1 (9,8) Mkr och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 5,6 (5,2) Mkr.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 186 (194) Mkr. Orderingången i kvartalet uppgick till 183 (203) Mkr, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående kvartal. Kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till 8,9 (11,3) Mkr. Kvartalet har belastats med engångskostnader uppgående till 0,5 Mkr i samband med personalavgångar. Affärsområdet EG Electronic Components säljer kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum. Affärsområdets omsättning uppgick till 210 (219) Mkr. Orderingången uppgick till 217 (238) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,0 (9,4) Mkr. Efter en svag avslutning av orderingången under förra året, har orderingången för affärsområdet successivt förstärkts under första halvåret. Affärsområdet EG Products utvecklar, tillverkar och säljer fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation. Affärsområdets omsättning uppgick till 63 (64) Mkr. Orderingången uppgick till 63 (71) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,0 (6,6) Mkr. Det induktiva komponentprogrammet fortsätter att öka sina marknadsandelar och försäljningsorganisationen har förstärkts. Däremot kan en viss avmattning skönjas inom fiberverksamheten i Danmark. Affärsområdet EG Production Technology säljer produktionsutrustningar,förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum.Affärsområdets omsättning uppgick till 40 (41) Mkr. Orderingången uppgick till 46 (55) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 2,8 (0,4) Mkr. Affärsområdet har under andra kvartalet erhållit ett antal ordrar på produktionsutrustning från polska tillverkare. Den polska marknaden för produktionsutrustning bedöms besitta en stor potential. I syfte att expandera på den nordiska marknaden har etablerats en försäljningsorganisation i Danmark. Stencilverksamheten har under perioden utvecklats positivt såväl i Finland som i Sverige. Affärsområdet EG Electromechanics säljer elektromekaniska komponenter till bland annat fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden. Affärsområdets omsättning ökade till 39 (34) Mkr. Orderingången ökade till 37 (32) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,4 (5,8) Mkr, varav kommissionsintäkter utgjorde 2,3 (2,1) Mkr. Affärsområdet uppvisar en fortsatt positiv utveckling, vilket främst hänför sig till försäljningen mot marknadssegmentet kommersiella fordon. Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick till 21,7 (3,3) Mkr under perioden. Investeringarna avser i huvudsak tilläggsförvärv i Danmark och produktionsutrustning för stencilskärning i Finland. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten den 30 juni var 60,9 (56,5) procent och de likvida tillgångarna uppgick till 15 (31) Mkr. Antalet anställda den 30 juni var 270 (252). Den positiva utvecklingen av orderingången inom koncernen ger förutsättningar för en fortsatt relativt god lönsamhet under den närmaste tiden.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2