Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 24 augusti 2005

Acte visar kraftig förbättring

Lagercrantzkoncernens nettoomsättning för första kvartalet 2005/06 (1 april-30 juni 2005) uppgick till 387 MSEK (387). Rörelseresultatet för första kvartalet 2005/06 ökade till 15 MSEK (1), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%.

Resultatökningen jämfört med föregående år är framför allt hänförlig till ett klart förbättrat resultat inom division Electronics. Även inom division Production Services och sammantaget för affärsområdena noterades förbättrade resultat . De under kvartal fyra föregående år genomförda kostnadsreduktionerna har bidragit med att sänka koncernens kostnadsnivå med drygt 10 MSEK för räkenskapsåret 2005/06. Första kvartalet har påverkats med cirka 3 MSEK. Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till 15 MSEK (-1). Förändrade valutakurser påverkade koncernens resultat positivt med cirka 1 MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,42 SEK (-0,04). Rörelseresultatet i division Electronics ökade trots en lägre omsättning än under jämförelseperioden. Detta har framför allt åstadkommits genom såväl de kostnadsneddragningar som genomfördes under förra räkenskapsåret som en förbättrad produktmix. Divisionen Production Services redovisade ökad omsättning och resultat tack vare god efterfrågan från verkstadsindustrin. Nettoomsättningen för Affärsområdet Electronics under första kvartalet 2005/06 uppgick till 214 MSEK (233). Rörelseresultatet förbättrades till 8 MSEK (-2), motsvarande en rörelsemarginal om 3,7%. Divisionen minskade omsättningen jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår. Jämfört med de närmast föregående kvartalen ökade omsättningen, framför allt tack vare försäljningsframgångar inom teknikområdena Trådlös industriell kommunikation och Inbyggda system. Lagercrantz Group division Electronics består av bolagen ACTE AB, ACTE Supply AB, ISG Systems AB, ACTE A/S, ACTE Oy, ACTE Sp.z o.o., SECOS GmbH, ACTE Ltd., Unitronic AG, Lagercrantz Asia Co Ltd. Det förbättrade resultatet för affärsområdet Production Services har åstadkommits genom de kostnadsneddragningar som genomfördes under föregående räkenskapsår, den förbättrade produktmixen samt genom effektivisering av verksamheten. Divisionen är sedan föregående år verksam inom tre teknik-områden; Trådlös industriell kommunikation (M2M), Passiva och elektromekaniska komponenter samt Inbyggda system (Embedded systems). Ytterligare steg togs under kvartalet för att förstärka koncernens verksamhet inom respektive teknikområde. Bland annat pågår arbete med att öka andelen egna produkter. Orderingången för perioden, som var lägre än för föregående år, ökade jämfört med de närmast föregående kvartalen. Framför allt sågs en positiv utveckling för teknikområdena Trådlös industriell kommunikation och Inbyggda system i Norden, Polen och UK. Marknadsläget i Tyskland har stabiliserats, dock på låga nivåer. Från och med 1 april 2005 ingår ISIC A/S, som är en utvecklare och tillverkare av dator- och monitorlösningar för industriella och marina tillämpningar, i divisionen. Lagercrantz Group division Production Service består av bolagen Elfac A/S, Enkom Oy, Finn-Crimp Oy och Kablageproduktion i Västerås AB. Nettoomsättningen för första kvartalet 2005/06 steg till 59 MSEK (47). Rörelseresultatet ökade till 5 MSEK (3) och rörelse-marginalen stärktes till 8,5%. Divisionen uppvisade en positiv omsättningsutveckling under första kvartalet, framför allt tack vare stark efterfrågan från verkstadsindustrin. Det goda kapacitetsutnyttjandet kombinerat med fortsatt effektivisering av verksamheten ledde till ett förbättrat resultat. Divisionen påverkades fortsatt av två trender som verkade i olika riktning på divisionens marknad. Å ena sidan utflyttningen av produktion från Norden, vilket minskade efterfrågan, å andra sidan ökad efterfrågan från befintliga kunder. Sammantaget ledde detta till en ökad orderingång under kvartalet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1