Annons
Annons
Mönsterkort | 26 januari 2006

Accelerated Wireless i strid med Kalmar

Accelerated Wireless fick på måndagen 23 januari beskedet att Regionförbundet i Kalmar Län och kommunerna häver avtalet om utbyggnad av ett trådlöst bredbandsnät i Kalmar Län.

Accelerated Wireless bestrider att skäl finns för hävning av avtalet. Det finns idag ett befintligt och fungerande trådlöst bredbandsnät i Kalmar Läns alla 12 kommuner. Den första delen av utbyggnaden, kommunen Mörbylånga är helt färdigställd och avrapporterad. Det befintliga nätet idag täcker ca 50 % av länet, 107 000 invånare och 51 000 hushåll. Utbyggnaden i Kalmar Län inleddes efter det att avtal tecknats under hösten 2004. Nätet skulle initialt vara färdigställt 1 juli 2005, ett datum som sedan flyttades fram efter problem med tillgång till master och underleverantörer. Den 7 december 2005 avhölls ett möte i Kalmar med Regionförbundet där Accelerated Wireless redogjorde för hur långt projektet kommit. Frågor väcktes och det beslutades om ett nytt möte 19 januari 2006 där frågor och krav från Regionförbundet skulle besvaras. Mötet 19 januari genomfördes och Regionförbundet erhöll svar på samtliga punkter. Kompletterande frågor väcktes och besvarades vid ett nytt möte 23 januari. Regionförbundet och kommunerna valde därefter att häva avtalet. – Vi mottog med stor förvåning beskedet om att Regionförbundet och kommunerna häver avtalet, enligt vår syn felaktigt. Vi har näst intill dagligen vid kontakter med regionen rapporterat var arbetet står. Vi har haft initiala problem i utbyggnaden, problem som vi med Regionförbundets vetskap löst. Idag finns det ett existerande, stabilt och fungerande nät i Kalmar Läns alla 12 kommuner, en av kommunerna är helt färdigställd. Vi har 66 sändare igång i hela länet, säger Peter Johansson, vd för Accelerated Wireless. – Regionförbundet har fått löpande avrapporteringar av oss vid frekventa kontakter och möten. Vid mötena den 19 och 23 januari redovisade vi nöjaktiga svar på alla utestående frågor. Tillfredställande svar gavs om den finansiella ställningen och våra huvudägares verifierade avsikt att tillskjuta ytterligare medel, tidplanen, tekniska spörsmål och Tele 2s åtagande att erbjuda tjänster i nätet. Frågorna och svaren bekräftade att hela nätet slutligt skulle vara färdigställt i juni 2006. Jag och Accelerated Wireless beklagar att regionen häver avtalet som gör att invånarna i Kalmar Län riskerar att bli utan trådlöst bredband. Vi bestrider hävningen av avtalet och avser att inleda juridisk process, avslutar Peter Johansson.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2