Annons
Annons
Annons
Annons
Ingela Nordin Krönikor | 07 mars 2005

Så klarar du RoHS och WEEE

WEEE-direktivet som träder i juridisk kraft i EU och svensk lag i sommar kommer att ställa nya krav på europeiska elektronikproducenter.

Det är ett direktiv som styr avfallet från elektriska och elektroniska produkter och som lägger ansvaret för det på producenterna, i vid mening, dvs. både tillverkare och importörer. Eftersom RoHS-direktivet om begränsning av vissa farliga ämnen i dessa produkter, träder i kraft i juli 2006, så kommer också innehållet i produkterna att styras. Det betyder att alla som tillverkar produkter för den europeiska marknaden kommer att tvingas följa kraven, och på så sätt får dessa båda EU-direktiv ett globalt genomslag. SYFTEN Vilka syften har direktiven? Det övergripande är förstås samma som målet för EU:s miljöpolitik; att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt. För en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, krävs betydande förändringar i dagens levnadsmönster i EU, vad gäller utveckling, produktion och beteenden. Ett viktigt område att styra blir avfallsflödena, bland annat elektriskt och elektroniskt avfall genom WEEE-direktivet, och att basera detta på principen om producentansvar. Ett annat viktigt område är att begränsa farliga ämnen som tas upp ur jordskorpan, används och till slut deponeras i vår yttre miljö. Sådana ämnen i elektriska och elektroniska produkter regleras genom RoHS-direktivet. Elektronikskrotflödena blir allt större, som ni vet dyker elektronik upp där man minst anar det - ett aktuellt exempel är spelande och blinkande julkort. Därmed hamnar alltmer elektronikskrot på deponier världen över. Där hanteras de under mycket varierande omständigheter och bl.a. därför blir det allt viktigare att ha så lite farliga ämnen som möjligt i dessa produkter. WEEE-direktivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter, liksom det anknytande RoHS-direktivet om förbud av 6 farliga ämnen i sådana produkter, togs i EU-parlamentet i slutet av 2002. I februari 2003 offentliggjordes de i EU:s officiella tidning och efter detta tar det 30 månader innan det WEEE träder i kraft juridiskt, dvs. augusti 2005. RoHS-kravens införande sattes redan i direktivtexten till 1 juli, 2006. Svensk elektronikindustri, liksom europeisk, likaväl som elektronikproducenter i andra delar av världen, har därmed ganska länge känt till att detta är på gång. I Kina kommer lagstiftning motsvarande RoHS 2006 och samma krav kommer i några amerikanska stater, som t.ex. Kalifornien och Hawaii. Vad innebär kraven då? WEEE-direktivet WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, är ett producentansvar som i de nationella lagstiftningarna kommer att reglera bl.a. märkning, registrering och rapportering av produkter inom 10 angivna produktkategorier. Producenterna ska ansvara för insamling och omhändertagande av avfallet. För produkter från hushåll ska kostnaderna för även historiskt skrot täckas grundat på marknadsandelar. Information om produkten och deras innehåll ska hållas tillgängligt ett år efter det att produkten satts på marknaden. Det svenska lagförslaget anger att Naturvårdsverket kommer att fungera som tillsynsmyndighet och registrera produkter och försäljning. Marknadsandelarna ska beräknas utifrån företagens rapportering för att fördela kostnaderna för att omhänderta avfallet. RoHS-direktivet RoHS, Restriction of Hazardous Substances i EEE (Electronic and Electric Equipment), begränsar användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Användningen av ett antal ämnen förbjuds i 8 av de 10 produktkategorierna som definieras i WEEE-direktivet. Dessa ämnen är i utgångsläget 6 stycken, bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, och två grupper av bromerade flamskyddsmedel, PBDE och PBB. Det finns också ett antal undantag och tidsgränser angivna. Ämnena och tidsgränserna är föremål för utvärderingar regelbundet och den första kommer redan innan direktivet trätt i laga kraft. EU-kommissionens kommitté för teknisk anpassning (TAC) av RoHS och WEEE tog beslut om ändringar och nya undantag på ett möte i december. Dessa har ännu inte kommit på svenska, men handlar om användning av bly i vissa specifika tillämpningar. Konsultationer hålls i EU's tekniska kommitté där man kan ta del av inkomna undantagsförslag med olika kommentarer. Gå till web-sidan http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm och läs vidare under Events/ Stakeholder consultation. Det är intressant att ta del av vad som diskuteras, och kan dyka upp i kommande regler. I Sverige kommer Kemikalieinspektionen att bli tillsynsmyndighet när det gäller RoHS. Kraven kommer att införas i Förordningen (1998:944) om förbud m.m …av kemiska produkter, med en ny paragraf 1.4 som reglerar tungmetaller och kemiska produkter i elektriska och elektroniska produkter SVERIGE Hur är läget i Sverige och hos svensk elektronikindustri då? I slutet av 90-talet och början av 2000, innan den stora telekomnedgången, var de stora aktörerna med Ericsson i spetsen redan på gång med blyfri elektronikproduktion. Kadmium, kvicksilver och andra farliga ämnen fasades ut genom ett aktivt arbete tillsammans med komponentleverantörer och en miljömedveten produktframtagningsprocess. Naturligtvis avmattades takten i detta arbete i och med krisen i branschen men många har ändå redan kommit långt, inte minst hos de asiatiska kontraktstillverkarna som bl.a. svarat upp mot japanska marknadskrav under redan ganska lång tid. Svensk telekomindustri har brottats med stora strukturomvandlingar sedan 2001 och därför kanske varit alltför försiktiga att aktivt ta itu med att fasa in blyfri elektronikproduktion. Man har velat vänta på "kundens krav", som dock inte varit lika starka som t.ex. japanska kunders. Nu liksom förr är kundens, kanske delvis outtalade, krav givetvis att producenterna ska vara laglydiga - och därmed leverera WEEE/RoHS-kompatibla produkter när det krävs. Det är nu alltså upp till tillverkarna själva att sätta igång med att uppfylla direktivens krav. VAD BEHÖVER PRODUCENTERNA GÖRA? Det finns många viktiga frågor att ta itu med, några är t.ex. - Märkning av produkter, krav i WEEE - Marknadskontakter - fördelning av kostnader för producentansvar. - Insamlingssystem för EEE ska organiseras - Parallella processer - både blyhaltig och blyfri tillverkning? - Involvera leverantörer - för att veta vad vi stoppar i produkterna och samarbeta för att fasa ut de farliga ämnena. - Märkning av komponenter och moduler - veta vilka som är blyfria och som tål blyfria processer. - Slutförbrukning av blyhaltigt lager - planering inköp och logistik. Det är viktigt att inse att de här frågeställningarna berör alla delar av företaget. Det är bara ett drygt halvår tills WEEE-direktivet träder i kraft i svensk lagstiftning. Därför är det bråttom att hitta smidiga och bra lösningar på insamling av avfallet, att lösa de ekonomiska frågorna om fördelning av kostnader för avfall som inte kommer från hushåll etc. Svensk elektronikindustri bör lägga ner sin kraft på att arbeta fram bra och effektiva lösningar på dessa och andra frågeställningar, och många har redan gjort en hel del och kommit en bra bit på väg. Det finns många erfarenheter att ta del av och kunskaper att hämta i olika forum, t.ex. genom nätverksgrupper och på Internet, ett par exempel: ELFNET - European Lead-free Soldering Network: http://www.europeanleadfree.net/ Här kan man bl.a. hämta den senaste versionen av NoNE lead-free soldering guideline: www.ittf.no/none Min uppmaning till alla svenska elektroniktillverkare är: - Skaffa kunskap om direktivens innehåll och nya svenska regler nu! - Gå med i nätverk och projekt och stöd varandra i metod- och produktframtagning! - Goda relationer med komponent- och andra underleverantörer ger möjlighet att kontrollera vad man får in i produkterna. - Ta ett brett grepp inom företaget för detta påverkar inköp, design & konstruktion, produktion och inte minst marknadssidan! - Börja nu! Vänta inte längre på undantag eller tidsfrister som inte kommer! Strandow & Paalo QUALITY AND EDUCATION
Byggnad 11
SE-826 70 SÖDERHAMN
Telephone: +46 270 428 655 
          +46 270 17145 direct
Fax:       +46 270 28 68 80
Mobile:    +46 70 648 7753
http://www.strandowpaalo.se
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1