Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Vidar Wernöe
Krönikor |

Vägledningsdokumentet för RoHS och WEEE har kommit!

Efter lång väntan har EU Kommissionen äntligen publicerat det så kallade Vägledningsdokumentet till hur RoHS och WEEE direktiven ska tolkas.

På uppdrag av styrelsen i Elektronikindustriföreningen bevakar jag dessa direktiv. I samband med föreningens årsmöte den 12 maj hade föreningen bjudit in Ulla Falk från Kemikalieinspektionen (KEMI). Hon är Sveriges representant i den kommitté inom EU (den så kallade TAC-kommittéen) som handhar dessa direktiv. I kommittén arbetar man fram lösningar och förslag kring direktiven. Vägledningsdokumentet är ett av resultaten från detta arbete. Under mötet den 12 maj framkom ett antal frågor som jag här sammanfattar tillsammans med den nya informationen som har kommit under den senaste tiden. Vilka produkter omfattas av RoHS Produkterna som omfattas finns listade i en bilaga till WEEE direktivet eller i den svenska lagstiftningen. Se SFS2005:209 på KEMI's hemsida (http://kemi.se). En ibland förekommande missuppfattning är att det bara är nyutvecklade produkter som omfattas, vilket inte är fallet. Även produkter som utvecklades för flera år sedan och som fortfarande är tänkt att säljas inom EU måste göras RoHS kompatibla. Vissa produktkategorier är idag undantagna från RoHS direktivet. Detta är militärelektronik, medicinskteknisk utrustning och övervaknings- och kontrollutrustning. Ett undantag finns under gruppen elektriska och elektroniska verktyg. Detta gäller storskaliga fasta industriverktyg. Definitionen av dessa är idag: "Maskin eller system, som består av en kombination av utrustning/system/slutprodukter och/eller komponenter, varje del är tillverkad för att endast användas industriellt, installerad permanent av yrkesmän på en avsedd plats i en industriell maskinanläggning eller i en industribyggnad för att utföra en specifik uppgift. Inte avsedd att släppas ut på marknaden som en egen funktionell eller kommersiell enhet" Det finns idag undantag som föreslagits till EU Kommissionen, som för närvarande arbetar med att bedöma dessa. När Kommissionen fattar beslut om vilka nya undantag som ska införas är dock inte klart. Det är viktigt att poängtera att det alltid är, och slutligen upp till var och en, att avgöra om man omfattas av lagtexten. Betydelsen av "Att sätta på marknaden" Från 1 juli 2006 måste produkter som omfattas av direktivet vara RoHS-kompatibla. Med produkter menas i detta fall varje enskild produkt (individ). Att sätta på marknaden följer definitionen i New Approach. Den som sätter produkten första gången på marknaden inom EU har ansvaret enligt direktivet. Detta betyder den första överförelse från producent till distributör eller direkt till konsument. "Del av" eller "Ingår i" problematiken Bara kompletta produkter omfattas av direktivet. En produkt som ingår som en del i en annan produkt som inte finns på listan omfattas inte av direktivet. Exempelvis behöver en dator som finns på ett tåg inte omfattas av RoHS-direktivet då tåget inte omfattas av direktivet. Undantag, maximikoncentrationer och gränsvärden EU kommissionen har föreslagit gränsvärden för de ämnen man har förbjudit. Detta har man gjort för att det kan vara svårt att få hundraprocentigt rena produkter. Gränsvärdena gäller homogent material och är 0,01% för kadmium och 0,1% för övriga ämnen. I Vägledningsdokumentet framgår definitionen av vad ett homogent material är. Det finns ett antal nya undantag till RoHS-direktivet som har föreslagits och som har varit uppe till omröstning inom EU. Tyvärr har dessa undantag inte blivit officiellt godkända. Om och när de kan tänkas bli det är oklart. Marknadskontroll och krav på dokumentation Enligt KEMI kommer marknadskontrollen till stor del bygga på att man kan visa dokumentation på att produkterna är fria från RoHS-ämnena. Inspektörer från KEMI kommer att kontakta de företag vars produkter man vill undersöka och boka tid för inspektion. Det är oklart idag om det räcker att ha gått igenom produktens stycklista för att stämma av om alla ingående komponenter är RoHS-kompatibla. Vilken kravnivå på dokumentationen man kommer att lägga sig på vill man idag från KEMI inte uttala sig om. En tumregel kan vara att spara databladen på komponenterna där RoHS-informationen framgår. Enligt KEMI kan vite, böter, och till och med fängelse dömas ut ifall företag levererar produkter som inte uppfyller gällande miljölagstiftning. Sammanfattning Vid antagandet av WEEE och RoHS-direktiven inom EU förband sig medlemsstaterna att införa direktiven i nationell lagstiftning den 13 augusti 2004. Först i april 2005 blev direktiven antagna i Sverige. Det finns idag inget som tyder på en senareläggning av implementeringen. Elektronikindustriföreningen har nyligen tillskrivit den svenska regeringen för att diskutera dessa direktiv och dess implementering. Elektronikindustriföreningens rekommendation är att företagen håller sig uppdaterade med vad som sker genom att regelbundet besöka KEMI's hemsida där senaste nytt presenteras. Se: http://www.kemi.se Vägledningsdokumentet kan laddas ned som PDF från Miljödirektoratets hemsida Det är viktigt att veta att detta dokument inte är juridiskt bindande utan enbart tänkt som en vägledning. Jag vill åter igen poängtera vikten av att det alltid är och slutligen upp till var och en att avgöra om man omfattas av direktiven. Vidar Wernöe Elektronikkonsult AB Styrelseledamot Elektronikindustriföreningen

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2