Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 maj 2006

Teleca säljer Benima till ÅF

Teleca har träffat avtal med ÅF om en försäljning av dotterbolaget Benima. Köpeskillingen uppgår till 525 Mkr, fördelat på 400 Mkr kontant och 125 Mkr i form av nyemitterade ÅF aktier. Transaktionen bedöms medföra betydande kostnadssynergier för ÅF-koncernen.
Teleca har nyligen presenterat en renodlingsstrategi med mobilt fokus. I samband med detta bildades tre nya divisioner Teleca Mobile, Teleca Systems och Benima. Avsikten är att öka fokus för respektive division och hitta nya långsiktiga ägarlösningar för Benima och Teleca Systems. Teleca tar nu ett viktigt steg för att genomföra sin strategi genom att sälja Benima.

– Min bedömning är att det här är en industriellt riktig affär, säger Dan Olofsson, styrelseordförande i Teleca. Benima kommer att ha bättre möjligheter att utvecklas vidare inom ramen för ÅF, en miljö där synergierna med den övriga verksamheten är betydligt större. Försäljningen av Benima ska ses i sin helhet tillsammans med vårt nyligen annonserade förvärv av det ryska bolaget Telma. Sammantaget innebär detta att Teleca ökar vinsten och tillväxten samtidigt som vi tydliggör vårt mobila fokus och stärker den finansiella ställningen.

– Det är med stor tillfredsställelse vi kan presentera förvärvet av Benima, säger Jonas Wiström, VD på ÅF. Vi har varit konkurrenter under lång tid med stor respekt för varandras kompetens och att vi nu får arbeta tillsammans känns fantastiskt roligt. Vi tillförs djup kompetens inom industriell IT och automation vilket stärker erbjudandet till våra kunder samtidigt som vi tar ett stort steg framåt i förverkligandet av vår långsiktiga tillväxtstrategi.

– ÅFs förvärv av Benima kommer att öka våra kommersiella möjligheter då vi tillsammans med ÅF ytterligare stärker positionen som den klart ledande teknikkonsulten inom industriell IT och automation. Benima har alltid haft respekt för ÅF som konkurrent och branschkollega och ser fram emot att i fortsättningen fokusera på att tillsammans med ÅFs kompletterande tjänster inom till exempel processindustrin erbjuda kunderna ytterligare produktivitets- och värdehöjande tjänster, säger Tore Helgeson, VD för Benima.

Transaktionen
Teleca och ÅF har överenskommit om att Teleca säljer samtliga aktier i Benima till ÅF för en total ersättning om 525 Mkr. ÅF erlägger en kontantersättning om 400 Mkr och 782 840 aktier i apportemission till Teleca. Baserat på den genomsnittliga senast betalt-kursen under de senaste 10 handelsdagarna som föregick undertecknandet av transaktionen, 159,675 kr uppgår värdet av de nyemitterade aktierna till 125 Mkr. Köpeskillingen baseras på Benimas balansräkning den 31 december 2005. Förändringar i Benimas egna kapital, under perioden 1 januari till 30 april 2006, kommer att justera köpeskillingen. Benima konsolideras av ÅF från 1 maj 2006.

Telecas räntebärande nettoskuld, som den 31 mars 2006 var 320 Mkr, minskar i samband med affären med 400 Mkr, härtill kommer aktieinnehavet i ÅF. Teleca kommer till följd av transaktionen redovisa en realisationsvinst om cirka 285 Mkr. För ytterligare nyckeltal se bilaga 1.

ÅF räknar med att från och med 2007 utvinna årliga synergier om cirka 20 Mkr från förvärvet av Benima. Synergierna består främst av kostnadsbesparingar till följd av samlokalisering på ett antal orter, minskade administrationskostnader samt minskade IT-kostnader. Vidare förväntas den förstärkta marknadspositionen bidra till positiva intäktssynergier. Förvärvet förväntas medföra en positiv effekt på ÅFs vinst per aktie redan under 2006 exklusive synergieffekter.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2