Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 juli 2006

Därför är investeringarna i Sverige små

De senaste årens investeringar i svenska teknikföretag är anmärkningsvärt små inte bara i absoluta tal utan framför allt sett till den relativt gynnsamma konjunkturen.

"Det är särskilt oroande att de nya investeringarna tre år i rad varit mindre än de årliga avskrivningarna. Regelrätta desinvesteringar är ett direkt hot mot framtida produktion och sysselsättning i Sverige", skriver teknikföretagen i ett pressmeddelande. – En starkt bidragande orsak till de låga investeringarna är att företagen uppfattar förutsättningarna i Sverige som allt för dåliga för nyinvesteringar. Den låga nivån kan inte förklaras av dålig lönsamhet eller av konjunkturen, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom. Teknikföretagens analys innehåller uppgifter från totalt 755 företag som följts under 15 år. Därtill har ett antal djupintervjuer genomförts av den femtedel företag som minskat sina investeringar kraftigt. Företrädarna för de små och medelstora företagen pekar särskilt på att förbättringar behövs inom följande områden. (1) En förenklad och mer flexibel arbetsrätt (2) bättre långsiktighet vid utformning av lagar och regler och (3) förbättrad kvalitet i utbildning. Därtill har företag med små investeringar bl.a. följande förklaringar till de låga nivåerna: • Osäkerhet om framtida förutsättningar dämpar investeringsviljan i Sverige • Flexiblare produktionskapacitet och global strukturomvandling minskar behovet • Outsourcing och egen expansion utomlands ger färre investeringar i Sverige • Förflyttning framåt i förädlingskedjan minskar kapitalbehovet – Sambandet mellan investeringar och sysselsättning är starkt. Lagstiftare, myndigheter och arbetsmarknadens parter kan positionera Sverige bättre i den globala konkurrensen. För sysselsättning och välstånd i Sverige är det avgörande att det är minst lika lönsamt att investera här som i något annat land, avslutar Anders Rune.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2