Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 juli 2006

Kraftig ökning av orderingång<br>och vinst för ABB andra kvartalet

ABB rapporterade idag en kraftigt ökad orderingång och lönsamhet för andra kvartalet 2006. Resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) ökade till 640 miljoner dollar från 371 miljoner dollar samma kvartal förra året, vilket avspeglar god tillväxt i de två produktdivisionerna, och gav en EBIT-marginal på 10,7 procent.

Nettovinsten ökade till 367 miljoner dollar från 126 miljoner dollar samma kvartal 2005. Kassaflödet från rörelsen uppgick till 337 miljoner dollar, en ökning med 169 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2005. ”Vi fortsatte att leverera starka resultat under andra kvartalet”, säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. ”Vi gynnas helt klart av den höga globala efterfrågan på förbättrad kraftinfrastruktur och ökad industriell effektivitet. På toppen av detta fortsätter våra ansträngningar för att förbättra vår verksamhet ytterligare att ge utdelning och vi ser fram emot ett starkt andra halvår.” Orderingången för koncernen ökade med 19 procent (lokala valutor: 18 procent) jämfört med samma kvartal 2005. Fortsatt efterfrågetillväxt på ABB:s kraft- och automationsmarknader resulterade i kraftig orderökning i de flesta divisioner och regioner – bland annat en 28-procentig ökning i Europa (lokala valutor: 25 procent). Stora order (mer än 15 miljoner dollar) utgjorde 13 procent av totala orderingången under kvartalet, jämfört med 7 procent under samma kvartal 2005. Intäkterna under andra kvartalet ökade med 5 procent (lokala valutor: 5 procent) jämfört med samma kvartal förra året. Den höga andelen stora projekt i orderstocken, för vilka projektgenomförande och därmed intäktsredovisning kan sträcka sig över flera kvartal, svarade för större delen av avvikelsen mellan order- och intäktsökning. Orderstocken vid slutet av juni 2006 uppgick till 15 671 miljoner dollar, en ökning med 23 procent (lokala valutor: 19 procent) jämfört med föregående år. Högre EBIT och EBIT-marginal var främst ett resultat av högre intäkter i divisionerna Power Products och Automation Products samt förbättrad kvalitet och genomförande av projekt i divisionerna Power Systems och Process Automation. Jämförelsen med EBIT från föregående år avspeglar också de 66 miljoner dollar som reducerade EBIT andra kvartalet 2005 i samband med programmet för konsolidering av transformatorverksamheten. ABB fortsatte att stärka sin finansiella ställning under andra kvartalet 2006 efter uppgörelsen om ABB:s asbestförpliktelser i Combustion Engineering samt två kapitalmarknadstransaktioner (se Appendix I). Finansiell utväxling vid slutet av kvartalet var 36 procent jämfört med 50 procent vid slutet av föregående kvartal, med en nettokassa på 302 miljoner dollar jämfört med en nettoskuld på 427 miljoner dollar vid slutet av första kvartalet 2006. Kassaflödet från rörelsen var 337 miljoner dollar, en förbättring med 169 miljoner dollar jämfört med andra kvartalet 2005. Kassaflödet från finansieringsverksamheten inkluderade utbetalning av utdelning till aktieägarna i maj 2006 på 203 miljoner dollar avseende räkenskapsåret 2005. Finansnetto[1] uppgick till minus 64 miljoner dollar under andra kvartalet och omfattade nettokostnader på 43 miljoner dollar relaterade till konverteringen av företagets tidigare utestående konvertibla obligation på 968 miljoner dollar, med 4,625 procents ränta och förfallotid maj 2007. Detta belopp kommer att uppvägas av motsvarande minskade räntebetalningar under resten av 2006. Inkluderat i förra årets belopp var kostnader på cirka 40 miljoner dollar för en icke-asbestrelaterad process från slutet av 1990-talet. Den effektiva skattesatsen under kvartalet var 30 procent jämfört med 37 procent samma kvartal 2005, främst som ett resultat av högre vinster i länder med lägre skatt.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1