Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 augusti 2006

NOTE visar vinst

Note har släppt sin delårsrapport för första halvåret 2006. Försäljningen ökade med 14,1% till 831,6 (728,7) M.SEK. Rörelseresultatet uppgick till 43,0 (-109,0) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,2% (-15,0%). Resultat efter skatt uppgick till 27,9 (-81,8) MSEK motsvarande 2,88 (-8,50) SEK/aktie efter utspädning.

Kassaflödet uppgick till 8,3 (-25,1) MSEK. Framtidssatsning på norska marknaden inledd vid halvårsskiftet. Andra kvartalet Försäljningen ökade med 7,3% till 433,1 (403,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 24,1 (-47,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (-11,8%). Resultat efter skatt uppgick till 15,8 (-35,8) MSEK motsvarande 1,62 (-3,72) SEK/aktie efter utspädning. Kassaflödet uppgick till -15,4 (10,9) MSEK. Note skriver följande i sin rapport: Marknaden för EMS-tjänster i Norden har fortsatt att utvecklas starkt under första halvåret. Bidragande orsak till den positiva utvecklingen var efterfrågan på produktanpassning och tillverkning enligt RoHS-direktiven. Redan under inledningen av året noterades tecken på en överhettning av elektronikkomponentmarknaden i form av ökade leveranstider och begränsad tillgång på vissa komponenter. För att säkerställa kundernas behov har NOTE därför ökat komponentlagren under perioden. Som tidigare rapporterats pågår ett utvecklingsarbete i syfte att säkerställa NOTE som kundens första val, att samordna koncernens enheter och att bygga ett ännu starkare NOTE. Under andra kvartalet har därför en central funktion för lean management etablerats. Syftet med lean-arbetet är att skapa konkurrensfördelar genom kontinuerliga förbättringar inom kostnads-, kvalitets- och leveranssäkerhetsområdet. För att stärka NOTEs sourcingkompetens i lågkostnadsområden har ett flertal specialistbefattningar inrättats i NOTE Gdansk. Vidare har produktionssamarbetet med underleverantörer i centraleuropa förstärkts i syfte att effektivisera överföringen av volymtillverkning till enheter utanför Sverige. Vid årsstämman i april beslutades att inom ramen för ett incitamentsprogram för VD och andra ledande befattningshavare utge teckningsoptioner motsvarande 200 000 aktier. Programmet kan komma att medföra en maximal utspädning om 2,1%. Prissättning har skett på marknadsmässiga villkor och programmet fulltecknades i maj. NOTE har för närvarande inga andra värdepappersbaserade incitamentsprogram. NOTE Lund, som har tillverkat kretskort till CERN-projektet ALICE, fick i mars utmärkelsen ALICE Industrial Award på grund av gott samarbete, stor innovationsförmåga och högt kvalitetstänkande. NOTE Torsby har efter flerårigt samarbete utsetts till årets leverantör av Kanmed. Bolaget utvecklar avancerad medicinteknisk utrustning och utmärkelsen erhölls med anledning av att " NOTE levererar i tid till bra kvalitet och har ett bra bemötande", enligt prismotiveringen. Finansiell ställning och likviditet En fortsatt volymexpansion i kombination med viss lageruppbyggnad av elektronikkomponenter har medfört att rörelsekapitalet ökat med ca 6% sedan årsskiftet. Kassaflödet under första halvåret begränsades därför till 8,3 (-25,1) MSEK motsvarande 0,86 (-2,61) SEK/aktie. Sedan årsskiftet har soliditeten stärkts med 1,2 procentenheter till 26,5%. Likviditeten var fortsatt god. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjad checkräkningskredit, till 72,1 (59,6) MSEK. Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9,7 (16,2) MSEK, motsvarande 1,2% (2,2%) av försäljningen. Investeringarna avsåg främst produktions- och mätutrustning samt IT-system. Periodens avskrivningar uppgick till 14,1 (15,7) MSEK. Den goda efterfrågan och nyetableringen av en anläggning för prototyptillverkning på den norska marknaden förväntas medföra en något ökad investeringstakt under andra halvåret. Framtidsbedömning Efter föregående års omstrukturering och nedskrivningar uppvisar NOTE fyra kvartal med goda volymer och stabil resultatutveckling. Omsättningen under den senaste 12-månadersperioden uppgick till drygt 1,6 miljarder SEK med en vinstmarginal före skatt om nära 5%. Under samma period var räntabiliteten på operativt kapital ca 20%. Mot bakgrund av marginalförstärkningen under första halvåret och den goda orderstocken vid periodens utgång bedöms andra halvåret 2006 medföra en fortsatt stabil utveckling av volymer och resultat. Klicka här för att läsa hela delårsrapporten (PDF).
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2