Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 augusti 2006

NOTE visar vinst

Note har slÀppt sin delÄrsrapport för första halvÄret 2006. FörsÀljningen ökade med 14,1% till 831,6 (728,7) M.SEK. Rörelseresultatet uppgick till 43,0 (-109,0) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,2% (-15,0%). Resultat efter skatt uppgick till 27,9 (-81,8) MSEK motsvarande 2,88 (-8,50) SEK/aktie efter utspÀdning.
Kassaflödet uppgick till 8,3 (-25,1) MSEK. Framtidssatsning pÄ norska marknaden inledd vid halvÄrsskiftet. Andra kvartalet FörsÀljningen ökade med 7,3% till 433,1 (403,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 24,1 (-47,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (-11,8%). Resultat efter skatt uppgick till 15,8 (-35,8) MSEK motsvarande 1,62 (-3,72) SEK/aktie efter utspÀdning. Kassaflödet uppgick till -15,4 (10,9) MSEK. Note skriver följande i sin rapport: Marknaden för EMS-tjÀnster i Norden har fortsatt att utvecklas starkt under första halvÄret. Bidragande orsak till den positiva utvecklingen var efterfrÄgan pÄ produktanpassning och tillverkning enligt RoHS-direktiven. Redan under inledningen av Äret noterades tecken pÄ en överhettning av elektronikkomponentmarknaden i form av ökade leveranstider och begrÀnsad tillgÄng pÄ vissa komponenter. För att sÀkerstÀlla kundernas behov har NOTE dÀrför ökat komponentlagren under perioden. Som tidigare rapporterats pÄgÄr ett utvecklingsarbete i syfte att sÀkerstÀlla NOTE som kundens första val, att samordna koncernens enheter och att bygga ett Ànnu starkare NOTE. Under andra kvartalet har dÀrför en central funktion för lean management etablerats. Syftet med lean-arbetet Àr att skapa konkurrensfördelar genom kontinuerliga förbÀttringar inom kostnads-, kvalitets- och leveranssÀkerhetsomrÄdet. För att stÀrka NOTEs sourcingkompetens i lÄgkostnadsomrÄden har ett flertal specialistbefattningar inrÀttats i NOTE Gdansk. Vidare har produktionssamarbetet med underleverantörer i centraleuropa förstÀrkts i syfte att effektivisera överföringen av volymtillverkning till enheter utanför Sverige. Vid ÄrsstÀmman i april beslutades att inom ramen för ett incitamentsprogram för VD och andra ledande befattningshavare utge teckningsoptioner motsvarande 200 000 aktier. Programmet kan komma att medföra en maximal utspÀdning om 2,1%. PrissÀttning har skett pÄ marknadsmÀssiga villkor och programmet fulltecknades i maj. NOTE har för nÀrvarande inga andra vÀrdepappersbaserade incitamentsprogram. NOTE Lund, som har tillverkat kretskort till CERN-projektet ALICE, fick i mars utmÀrkelsen ALICE Industrial Award pÄ grund av gott samarbete, stor innovationsförmÄga och högt kvalitetstÀnkande. NOTE Torsby har efter flerÄrigt samarbete utsetts till Ärets leverantör av Kanmed. Bolaget utvecklar avancerad medicinteknisk utrustning och utmÀrkelsen erhölls med anledning av att " NOTE levererar i tid till bra kvalitet och har ett bra bemötande", enligt prismotiveringen. Finansiell stÀllning och likviditet En fortsatt volymexpansion i kombination med viss lageruppbyggnad av elektronikkomponenter har medfört att rörelsekapitalet ökat med ca 6% sedan Ärsskiftet. Kassaflödet under första halvÄret begrÀnsades dÀrför till 8,3 (-25,1) MSEK motsvarande 0,86 (-2,61) SEK/aktie. Sedan Ärsskiftet har soliditeten stÀrkts med 1,2 procentenheter till 26,5%. Likviditeten var fortsatt god. Vid periodens utgÄng uppgick tillgÀngliga likvida medel, inklusive outnyttjad checkrÀkningskredit, till 72,1 (59,6) MSEK. Investeringar Investeringarna i materiella anlÀggningstillgÄngar uppgick till 9,7 (16,2) MSEK, motsvarande 1,2% (2,2%) av försÀljningen. Investeringarna avsÄg frÀmst produktions- och mÀtutrustning samt IT-system. Periodens avskrivningar uppgick till 14,1 (15,7) MSEK. Den goda efterfrÄgan och nyetableringen av en anlÀggning för prototyptillverkning pÄ den norska marknaden förvÀntas medföra en nÄgot ökad investeringstakt under andra halvÄret. Framtidsbedömning Efter föregÄende Ärs omstrukturering och nedskrivningar uppvisar NOTE fyra kvartal med goda volymer och stabil resultatutveckling. OmsÀttningen under den senaste 12-mÄnadersperioden uppgick till drygt 1,6 miljarder SEK med en vinstmarginal före skatt om nÀra 5%. Under samma period var rÀntabiliteten pÄ operativt kapital ca 20%. Mot bakgrund av marginalförstÀrkningen under första halvÄret och den goda orderstocken vid periodens utgÄng bedöms andra halvÄret 2006 medföra en fortsatt stabil utveckling av volymer och resultat. Klicka hÀr för att lÀsa hela delÄrsrapporten (PDF).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-22 14:26 V12.2.6-2